DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ RENGIMO IR INSTRUKTAVIMO TVARKOS PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS
Į S A K Y M A S

DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ RENGIMO IR INSTRUKTAVIMO TVARKOS PAKEITIMO

2011 m. birželio 21 d. Nr. V-132
Vilnius

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. pasitarimo sprendimo (protokolo Nr. 15, 4 klausimas) 1 priedo „Informacinių įpareigojimų administracinės naštos verslui prioritetinėse srityse mažinimo 2011 metais skubių veiksmų plano“ 2.4 priemonę, pakeičiu Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 1-107 patvirtintą Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarką (Žin., 2005, Nr. 53-1817):
1. K e i č i u 18 punktą ir išdėstau jį taip:
„18. Instrukcija turi būti pakeista ar papildyta šiais atvejais:
18.1. įsigaliojus naujiems ar pakeistiems norminiams teisės aktams, į kurių reikalavimus turi būti atsižvelgiama instrukcijoje;
18.2. įvykus nelaimingam atsitikimui darbe ar avarijai ir jų tyrimo metu paaiškėjus, kad reikia pakeisti ar papildyti atitinkamas instrukcijas;
18.3. keičiant technologinį procesą, darbo sąlygas, darbų saugos priemones, pradedant naudoti naujas medžiagas, žaliavas ir pan.;
18.4. pareikalavus Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriui.“
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios 9, 21 ir 22 punktus.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2011 m. liepos 1 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO
VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS PAVADUOTOJAS,
VYKDANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO
VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS PAREIGAS VILIUS MAČIULAITIS
__________________

REKVIZITAI:

UAB „SAUGARDAS“

Įmonės kodas: 302591754

PVM kodas: LT100005905210

Adresas: Vidurdienio g. 31, LT-00104 Palanga

AB DnB NORD

LT284010042301163373

TELEFONAS:

+37060287033

EL. PAŠTAS:

info@saugardas.lt

NAUJIENŲ ARCHYVAS: